CV MARCUS GUSTAVSSON

Personligt

Född 1978

Utbildning

Universitet/högskola

Filosofie kandidatexamen i pedagogik och didaktik (180 hp), Göteborgs universitet

Min examen innehåller kurser i bl.a. undervisningsprocessen, genusperspektiv på utbildning och undervisning, konflikter och konflikthantering och arbetslivets pedagogik. Mitt examensarbete är en studie om undersköterskors syn på kunskap och behov av kompetensutveckling inom hemtjänsten.

Arbetsmiljörätt (15 hp), Örebro universitet

Kursen innehöll bl.a. arbetsmiljö- och skyddsombudsrätt, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott.

Retorik för yrkesverksamma (7,5 hp), Göteborgs universitet

Kursen innehöll retorikens grunder och argumentationsanalys.

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer (30 hp), Högskolan i Borås

Kursen innehöll delkurserna etik, kommunikation och värdegrund, organisation, ledarskap och medarbetarskap, lagstiftning, styrdokument och ledningsstöd samt förbättringskunskap, utvärdering och evidensbaserad praktik.

Administrativ teknik 1 och 2 (30 hp), Göteborgs universitet

Kurserna innehöll bl.a. intresseorganisationer och arbetsrätt, offentlig förvaltning, förvaltningsekonomi, förvaltningsförfarandet, utredningsmetodik och administrativ förändring.

Uppdrag

2020-

Regionordförande Sensus västra Sverige

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

2018-

Borgerlig vigselförrättare

Av Länsstyrelsen utsedd till borgerlig vigselförrättare.

2017-2018

Ordförande för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett utbyte för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Forumet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

2010-2016

Ordförande för fackförbundet Visions avdelning i Göteborgs Stad

Fackförbundet Vision organiserar medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Jag ledde Visions avdelning i Göteborgs som organiserade runt 4 500 medlemmar. I uppdraget ingick bl.a. förhandlingsansvar för lokala kollektivavtal, ansvar för lokala tvisteförhandlingar om brott mot arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal, opinionsbildning och utbildningsverksamhet för medlemmar och förtroendevalda.

2012-2016

Ordförande för TCO-rådet i Göteborg

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) samlar 14 partipolitiskt obundna fackförbund. Jag ledde TCO-rådet i Göteborg som ansvarade för samarbetet mellan TCO-förbunden och opinionsbildade i förbundsgemensamma frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter och anställningsskydd.

2010-2013

Ordförande för West Pride

West Pride är en gratis kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livissituation genom konst och kultur. Jag ledde det strategiska arbetet med att bidra till att göra Göteborg till en öppnare och tryggare stad för alla.

Anställningar

2019-

Enhetschef för Dicksons Hus vård- och omsorgsboende

Leder runt 45 medarbetare i arbetet för att våra hyresgäster ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

2016-2019

Enhetschef inom hemtjänsten, Göteborgs Stad

Leder runt 40 medarbetare i arbetet för att bidra till att medborgarna som har hemtjänst i stadsdelen Örgryte-Härlanda ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.